linja pona

kulupu nasin ni li tan David A Roberts / jan Same

lipu lawa OFL-1.1 li lawa e ona

nasin li tan lipu ni

jan [sama olin namako jaki ala] li sitelen e pu kepeken wawa mute.

sitelen lukin

nasin lukin

linja pona 400

o kama jo
jan [sama olin namako jaki ala] li sitelen e pu kepeken wawa mute.

linja pona 400 pi suli 48px

jan [sama olin namako jaki ala] li sitelen e pu kepeken wawa mute.

linja pona 400 pi suli 36px

jan [sama olin namako jaki ala] li sitelen e pu kepeken wawa mute.

linja pona 400 pi suli 32px

jan [sama olin namako jaki ala] li sitelen e pu kepeken wawa mute.

linja pona 400 pi suli 22px

jan [sama olin namako jaki ala] li sitelen e pu kepeken wawa mute.

linja pona 400 pi suli 16px

jan [sama olin namako jaki ala] li sitelen e pu kepeken wawa mute.

nimi ale

o lukin e sitelen ale pi nasin ni

nimi pu ale

aa​akesiakesi​alaala​alasaalasa​aleale​anpaanpa​anteante​anuanu​awenawen​ee​enen​esunesun​ijoijo​ikeike​iloilo​insainsa​jakijaki​janjan​jelojelo​jojo​kalakala​kalamakalama​kamakama​kasikasi​kenken​kepekenkepeken​kilikili​kiwenkiwen​koko​konkon​kulekule​kulupukulupu​kutekute​lala​lapelape​lasolaso​lawalawa​lenlen​letelete​lili​lililili​linjalinja​lipulipu​lojeloje​lonlon​lukaluka​lukinlukin​lupalupa​mama​mamamama​manimani​melimeli​mimi​mijemije​mokumoku​molimoli​monsimonsi​mumu​munmun​musimusi​mutemute​nanpananpa​nasanasa​nasinnasin​nenanena​nini​niminimi​nokanoka​oo​olinolin​onaona​openopen​pakalapakala​palipali​palisapalisa​panpan​panapana​pipi​pilinpilin​pimejapimeja​pinipini​pipipipi​pokapoka​pokipoki​ponapona​pupu​samasama​seliseli​seloselo​semeseme​sewisewi​sijelosijelo​sikesike​sinsin​sinasina​sinpinsinpin​sitelensitelen​sonasona​sowelisoweli​sulisuli​sunosuno​supasupa​suwisuwi​tantan​tasotaso​tawatawa​telotelo​tenpotenpo​tokitoki​tomotomo​tutu​unpaunpa​utauta​utalautala​walowalo​wanwan​wasowaso​wawawawa​wekaweka​wilewile​

nimi ku

namakonamako​kinkin​okooko​kipisikipisi​lekoleko​monsutamonsuta​tonsitonsi​jasimajasima​kijetesantakalukijetesantakalu​sokosoko​mesomeso​epikuepiku​kokosilakokosila​lanpanlanpan​nn​misikekemisikeke​kuku​powepowe​

sitelen tan sitelen Ansi

sitelen lili kon sitelen lili en te to

sitelen ante pi sitelen pona

󱦐open poki 󱦑pini poki 󱦜sike 󱦝sike tu

sitelen ante pi sitelen Lasina

(open sike )pini sike {open linja }pini linja .sike pini :sike ni